TimeIntervalCollection.SetContent Method

Name Parameters Description
SetContent(TimeInterval) interval Substitutes collection's content with the specified TimeInterval object.
SetContent(TimeIntervalCollection) coll Substitutes collection's content with objects from the specified TimeIntervalCollection.