SpreadsheetControl.ExportToPdf Method

Name Parameters Description
ExportToPdf(Stream) stream Exports the content of the SpreadsheetControl to the specified stream in PDF format.
ExportToPdf(Stream, PdfExportOptions) stream, pdfExportOptions Exports the content of the SpreadsheetControl to the specified stream in PDF format using the specified options.
ExportToPdf(String) fileName Exports the content of the SpreadsheetControl to the specified file in PDF format.
ExportToPdf(String, PdfExportOptions) fileName, pdfExportOptions Exports the content of the SpreadsheetControl to the specified file in PDF format using the specified options.