DBStoredProcedureResultSet Class

A result set of a stored procedure.

Namespace: DevExpress.Xpo.DB

Assembly: DevExpress.Data.v20.1.dll

Declaration

public class DBStoredProcedureResultSet
Public Class DBStoredProcedureResultSet

Remarks

A collection of DBStoredProcedureResultSet objects is returned by the DBStoredProcedure.ResultSets property.

Inheritance

Object
DBStoredProcedureResultSet
See Also