ToastBuilder.MaxHeight Method

Name Parameters Description
MaxHeight(Double) value

This method sets the client-side maxHeight option.

MaxHeight(JS) value

This method sets the client-side maxHeight option.

MaxHeight(String) value

This method sets the client-side maxHeight option.