SpreadsheetBuilder.WriteTo(TextWriter, HtmlEncoder) Method

Writes this Spreadsheet to the writer.

Namespace: DevExpress.AspNetCore.Spreadsheet

Assembly: DevExpress.AspNetCore.Spreadsheet.v21.1.dll

Declaration

public void WriteTo(
    TextWriter writer,
    HtmlEncoder encoder
)

Parameters

Name Type Description
writer TextWriter

The writer to write this Spreadsheet.

encoder HtmlEncoder

An HTML character encoder.

See Also