Skip to main content
All docs
V21.2

ASPxClientGanttStartCellEditingEventArgs Class

Contains data for the StartCellEditing event.

Declaration

declare class ASPxClientGanttStartCellEditingEventArgs extends ASPxClientCancelEventArgs

Remarks

Run Demo: ASPxGantt - Client-Side Events Run Demo: MVCxGantt - Client-Side Events

Web Forms:

<dx:ASPxGantt ID="Gantt" >
  <ClientSideEvents StartCellEditing="function(s, e) {
    if (e.key == 5) {
      //...
      e.cancel = true;
    }
  }" />
</dx:ASPxGantt>

MVC:

@Html.DevExpress().Gantt(settings => {
  settings.Name = "gantt";
  settings.ClientSideEvents.StartCellEditing = "function (s, e) { 
    if (e.key == 5) {
      //...
      e.cancel = true;
    }    
  }";
  ...
}).Bind(
  GanttDataProvider.Tasks, GanttDataProvider.Dependencies, 
  GanttDataProvider.Resources, GanttDataProvider.ResourceAssignments
).GetHtml()

Concepts

Inheritance

ASPxClientEventArgs
ASPxClientCancelEventArgs
ASPxClientGanttStartCellEditingEventArgs
See Also