DashboardViewerSettings() Constructor

Initializes a new instance of the DashboardViewerSettings class.

Namespace: DevExpress.DashboardWeb.Mvc

Assembly: DevExpress.Dashboard.v18.1.Web.Mvc.dll

Declaration

public DashboardViewerSettings()
Public Sub New